Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda (székhely: 1013 Budapest, Attila út 4.) által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. Jelen adatkezelési tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Irodával történő kapcsolatfelvétel előtt, illetve annak során az érintettek teljeskörű tájékoztatást kapjanak a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda általi adatkezelésről.

 

 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos alapvetés

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda (székhely: 1013 Budapest, Attila út 4.), mint adatkezelő – a továbbiakban: Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Ügyvédi Iroda vagy adatkezelő -, ezúton tájékoztatja Önt, hogy a www.drtothui.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetésével kapcsolatba hozható, illetve az ildikototh@t-online.hu e-mail címre érkező elektronikus levelek vonatkozásában, továbbá az Ügyvéd Iroda által történő szolgáltatásnyújtás során a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön, mint érintett személyes adatait.

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ennek megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelmét és az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Általános rendelkezések

 

2.1       Az adatkezelő adatai

 

Az adatkezelő neve Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda

Székhelye: 1013 Budapest, Attila út 4.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük lépjen velünk kapcsolatba e-mailen az ildikototh@t-online.hu e-mail címen.

2.2       A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a drtothui.com weboldallal, az itoth@t-online.hu és ildikototh@t-online.hu e-mail címekre érkező e-mailekben érintett, illetve a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda szolgáltatásait igénybe vevő (akár saját nevében, akár harmadik személy képviseletében) természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett).

2.3       Fogalmak

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett: Ön, illetve értelemszerűen minden természetes személy, akit a jelen Adatkezelési tájékoztató érint;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni;

 

webhosting szolgáltatás: domain név szolgáltatás, fizikai tárhely szolgáltatás és e-mail, domain szerverek üzemeltetője;

 

weboldal üzemeltetője: az a személy vagy cég, aki a weboldal műszaki üzemeltetéséért felelős

2.4       Alapelvek

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő felelős az alábbi alapelvek tiszteletben tartásáért, illetve érvényre juttatásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

2.5       Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

 

 

 

 

 1. Az Ügyvédi Iroda általi adatkezelés

3.1       www.drtothui.com weboldallal kapcsolatos adatkezelés

3.1.1 A www.drtothui.com weboldal felkeresésekor vagy azt követően ajánlatot kérő, illetve az Ügyvédi Irodával kapcsolatot felvevő személyek, illetve az e-mailben érkezett megkereséseket küldő és azzal érintett személyek adatainak a kezelése

 

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során vagy azt követően történő árajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel esetén, illetve az e-mailben érkezett megkeresések esetén rögzítésre kerülnek az ajánlatot kérő adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése/.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, név, e-mail cím, telefonszám, érintett cég (ha van ilyen), kapcsolattartó neve, továbbá a megbízás ellátásához szükséges adatok

Az adatkezelés időtartama: az ajánlatkéréstől, illetve a kapcsolatfelvételtől számított 30 nap, illetve az érintett személy vagy az általa képviselt társaság, szervezet részére történő szolgáltatásnyújtás esetén az adatkezelés időtartama a szolgáltatásnyújtástól (jellemzően: tanácsadás, szerződéskötés, megállapodás megkötése) számított 5 (öt) év, ügyvédi ellenjegyzéssel járó ügyletek esetén az okirat ellenjegyzésétől számított (10) tíz év; peres, illetve nem peres eljárás esetén az eljárás jogerős befejezését követő 5 (öt) év.

3.1.2    A Weboldal felkeresése során az Ön számítógépére cookie-kat helyezünk el. A cookie-k nem teszik lehetővé számunkra, hogy Önt beazonosítsuk. Használatuk arra szolgál, hogy információkat gyűjtsünk és tároljunk az Ön Weboldalunkon történő böngészési szokásairól (a megtekintett web lapok, időráfordítás, stb.), ami a Weboldal által beolvasásra kerül az Ön következő látogatásai során, illetve azokat a következők szerint felhasználjunk. A cookie-k használatával Ön hozzájárul a bejelentkezéssel kapcsolatos adatok megjegyzéséhez, a feladatok folyamatának, illetve az oldalhasználat megjegyzéséhez és –elemzéséhez, illetve az oldalhasználat aktivitások felhasználásához, ez utóbbi kettőhöz azért, hogy testreszabott tartalmakat jeleníthessünk meg a Weboldalon, illetve személyre szóló ajánlatokat küldhessünk Önnek a megadott elérhetőségeire, a statisztikai célt szolgáló webanalitikai mérések elvégzéséhez, a Weboldalon a hirdetések elhelyezéséhez, továbbá az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítéséhez, Ha nem kívánja, hogy a Weboldalunk cookie-kat tároljon az Ön számítógépén, ezeket letilthatja a böngésző beállításaiban.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-törlése-és-kezelése-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-törlése-és-kezelése-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera:

opera://settings/cookies

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

3.2 Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az érintett személyes adataihoz az Ügyvédi Iroda vezetője férhet hozzá feladatai ellátása érdekében, aki az adatokat az adatkezelőnél mindenkor hatályos belső előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

3.3       Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat – amennyiben a jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik –  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelő e-mail címére (ildikototh@t-online.hu) vagy postai címére (1013 Budapest, Attila út 4.) küldött levelében bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

3.4       Kapcsolatfelvétel

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, kérjük, hogy erről az ildikototh@t-online.hu e-mail címen és/vagy a 1013 Budapest, Attila út 4. e-mail címen tájékoztassa az Ügyvédi Irodát.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Irodával

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben e-mailben és/vagy írásban postai úton üzenetet küld részünkre, az üzenetet a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 (öt) évig őrizzük meg.

 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

Az GDPR 7. és 15-20. cikkei alapján az érintett jogosult arra, hogy a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatai tekintetében

4.1         a személyes adatokhoz hozzáférjen;

4.2         a személyes adatok helyesbítését kérje;

4.3         a személyes adatok törlését kérje;

4.4         a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

4.5         tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

4.6         a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

4.7         amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja;

4.8         jogorvoslat, panasz;

4.9         bírósághoz fordulás joga

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedést, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Ügyvédi Iroda válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az Ügyvédi Iroda minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1       Hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat esetlegesen nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.2       Helyesbítés

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

4.3       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Ügyvédi Iroda jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

4.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvédi Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Ügyvédi Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.5       A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és személyes, illetve rendelkezési szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6       Az adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az mások jogait és személyes, illetve rendelkezési szabadságát nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

4.7       Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

4.8       Jogorvoslat – panasz

 

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.9       Bírósághoz fordulás joga

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

5.1       Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda az Ön által megadott személyes adatokat a tulajdonát képező adathordozókon tárolja. A személyes adatok tárolásához a Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Ügyvédi Iroda megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5.2       Adattovábbítás

 

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatok nem kerülnek adatfeldolgozás céljából továbbításra.

5.3       Adattovábbítás külső szerverek működése miatt

 

A portál html kódja az Ügyvéd Irodától független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

5.4       Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás

 

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

5.5       Egyéb adatkezelések

 

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Ügyvédi Iroda – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.6       Cookie-k (sütik) használata

 

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda a Weboldalon cookie-kat (sütiket) használ az oldal megfelelő működése és a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A www.drtothui.com weboldal használatával az érintett a cookie-k (süti) használatához hozzájárul. 

5.7       A Tájékoztató módosítása

 

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor frissítse, módosítsa.

A Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Ügyvédi Iroda a Weboldalán nyújt tájékoztatást. 

Frissítve: 2023. május 20-án

Information on data handling

 

Introduction

 

The present Information on data handling contains the information relating to the data handling of the personal data in connection with the services providing by Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm (seat: 1013 Budapest, Attila út 4). The purpose of the present Information on data handling is to give full information to the preson involved about the data handling carried out by Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm prior to contact or during the contact with Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm.

 1. Basic rules

 

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm (seat: 1013 Budapest, Attila út 4.), as data handler – hereinafter referred to as Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm , Law Firm or data handler – hereby informs you that that your personal data are handled according to the stipulations of the present Information on data handling (hereinafter referred to as: Information on data handling) during the service providing in connection with the website www.drtothui.com (hereinafter referred to as Website), the correspondance via e-mails to the e-mail address ildikototh@t-online.hu and in connection with any other sevices providing by Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm.

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm is committed to the protection of your personal data. Accordingly, we consider it of utmost importance to protect the personal data you provide us and to respect your right to self-determination of information. Dr. Tóth D. Ildikó Law Fim treats personal data confidentially and takes all necessary security, technical and organizational measures to guarantee data security.

 1. General provisions

 

2.1       Information on the data handler

 

The data handler: Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm

Seat: H-1013 Budapest, Attila út 4.

In case of any question regarding data protection please contact us at the following e-mail address: ildikototh@t-online.hu

2.2       Subject-matter and material scope

 

The material scope of the present Infrmation on data handling covers the website drtothui.com, the e-mails sent to the e-mail addresses itoth@t-online.hu and ildikototh@t-online.hu, as well as to natural persons (hereinafter: user or person concerned) using the services of the Law Office of Dr. Tóth D. Ildikó (either in your own name or on behalf of a third party)

2.3       Definitions

 

personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person („person concerned”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

processing (data handling) means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

controller (data handler) means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;

 

processor means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;

data processor: the natural or legal person, public authority, agency or any other body that processes personal data on behalf of the data controller;

third party: the natural or legal person, public authority, agency or any other body that is not the same as the person concerned, the data manager, the data processor or the persons who have been authorized to handle personal data under the direct control of the data manager or data processor;

the person concerned or data subject: You, and by definition all natural persons affected by this Information on data handling;

the consent of the person concerned: the voluntary, specific and clear declaration of the will of the person concerned based on adequate information, with which the person concerned indicates by means of a statement or an act clearly expressing the confirmation that he gives his consent to the processing of personal data concerning him;

the IP address is a sequence of numbers with which the computers and mobile devices of users accessing the Internet can be clearly identified. IP addresses can even be used to locate the visitor using a given computer geographically. The address of the pages visited, as well as the date and time data, are not in themselves suitable for identifying the person concerned, however, combined with other data (e.g. provided during registration), they are suitable for drawing conclusions about the user;

web hosting service: domain name service, physical storage service and operator of e-mail and domain servers;

website operator: the person or company responsible for the technical operation of the website

2.4       Principles

 

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm as data handler shall be responsible for the respect and of the fulfillment of the following principles:

Personal data shall be:

 

·      processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject („lawfulness, fairness and transparency”);

 

·         collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall, in accordance with Article 89(1), not be considered to be incompatible with the initial purposes („purpose limitation”);

 

adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed („data minimisation”);

 

·         accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay („accuracy”);

 

·         kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed („storage limitation”);

 

·         processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures („integrity and confidentiality”).

2.5       Legal provisions

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation or GDPR)

Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information;

Act CXIX of 1995 on the Use of Name and Address Information Serving the Purposes of Research and Explanation;

Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services

Act C of 2003 on Electronic Communications

Act XLVIII of 2008 on the Basic Requirements and Certain Restrictions of Commercial Advertising Activities;

Act V of 2013 on the Civil Code;

Act CLV of 1997 on the Protection of consumer rights

 1. Data handling by the Law Firm

 

3.1       Data handling in connection with www.drtothui.com

 

3.1.1 Handling the data of persons who request an offer or who contact the Law Firm when visiting the Website www.drtothui.com or after, as well as those who send and are affected by e-mail inquiries

The purpose of data management is to record the data of the person requesting a quote during or after a visit to the Website, in the case of a request for a quote or contact, or in the case of inquiries received by e-mail.

Legal basis for data management: the consent of the data subject /GDPR Article 6 (1) point a) and Eker. TV. 13/A. Paragraph (3) of §

Scope of processed data: date, time, name, e-mail address, phone number, company concerned (if any), name of contact person, as well as the data necessary to fulfill the order

Duration of data management: 30 days from the request for an offer or contact, or in the case of provision of services to the person concerned or the company or organization represented by him, the duration of data management is 5 (five) years from the provision of services (typically: advice, conclusion of contract, conclusion of agreement), in the case of transactions with a lawyer’s countersignature, (10) ten years from the countersignature of the document; in case of litigation or non-litigation proceedings, 5 (five) years after the final conclusion of the proceedings.

3.1.2 When visiting the Website, we place cookies on your computer. Cookies do not allow us to identify you. Their use serves to collect and store information about your browsing habits on our Website (web pages viewed, time spent, etc.), which is read by the Website during your next visits, and to use them as follows. By using cookies, you consent to the commenting of log-in data, the commenting and analysis of the process of tasks, and the use of the site, as well as the use of site use activities, the latter two so that we can display customized content on the Website and send you personalized offers to your provided contact information, to carry out web analytics measurements for statistical purposes, to place ads on the Website, and to display ads that match your interests. If you do not want our Website to store cookies on your computer, you can disable them in your browser settings.

You can find information about the cookie settings of the most popular browsers at the following links:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-törlése-és-kezelése-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-törlése-és-kezelése-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera:

opera://settings/cookies

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

3.2       Persons authorized to be acquainted with personal data

 

The head of the Law Firm can access the personal data of the person concerned in order to fulfill her duties, who treats the data confidentially in accordance with the internal regulations in force at the data controller at all times.

The data controller does not use a data processor when handling the personal data of the data subject.

 

3.3 Duration of data management

The data controller processes the personal data until the consent of the data subject is withdrawn, unless otherwise provided in this Information. The data subject may withdraw his consent at any time in a letter sent to the e-mail address (ildikototh@t-online.hu) or postal address (1013 Budapest, Attila út 4.) of the data controller, which does not affect the legality of the data processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.

3.4 Contact

If you have any questions or problems while using our services, please inform the Law Firm at ildikototh@t-online.hu and/or Attila út 4, H-1013 Budapest.

Purpose of data management: contacting Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm

Legal basis for data management: Voluntary consent of the data subject /GDPR Article 6 (1) point a)/.

Scope of processed personal data: Personal data provided by the data subject.

Duration of data management: If you send us a message by e-mail and/or in writing by post, we will keep the message for a maximum of 5 (five) years from the date of receipt.

 1. Data protection rights and possibilities for legal remedy

 

According to the stipulations of Articles 7 and 15-20 of GDPR, the data subject has the following rights in connection with its personal data handled by Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm

 • Right of access by the data subject;
 • Right to rectification;

4.3         Right to erasure („right to be forgotten”);

4.4         Right to restriction of processing;

4.5         Right to object;

4.6         Right to data portability;

4.7         Right to revoke the consent for data handling

4.8         Appeals – complaints

4.9         Right of access to court

 

You can send your request for the exercise of the above rights to the contact details indicated in section 2.1. The Law Firm provides information on the measures taken following the request without undue delay, within 30 (thirty) days from the date of receipt of the request. If the data controller does not take action, it shall provide information on the reasons for not taking action without delay, but no later than within 30 (thirty) days of receipt of the request. If you do not agree with the Law Firm’s answer or action, you have legal remedies available to you.

The Law Firm informs all recipients of all corrections, deletions or restrictions on data management to whom or to whom personal data was communicated, unless this proves to be impossible or requires a disproportionately large effort. Upon request, the Law Firm provides information about the recipients.

 

4.1       Right of Access

You are entitled to receive feedback from the data controller on whether your personal data is being processed; if such data processing is in progress, you are entitled to receive access to personal data, as well as to receive information about the circumstances related to their processing.

The requested information may cover, among other things, the following data: purposes of data management, categories of personal data; categories of recipients or recipients to whom or to whom the personal data has been or will be communicated by the data controller; the planned period of storage of personal data; and if the data may not have been collected directly from you, all available information about their source.

4.2       Correction

You have the right to request that the data controller correct inaccurate personal data without undue delay and to request the completion of incomplete personal data.

4.3       The right to erasure („the right to be forgotten”)

You have the right to request that the data controller delete your personal data without undue delay if one of the following reasons exists:

 • personal data are no longer needed;
 • if the consent forming the basis of the data management is revoked and there is no other legal basis for the data management;
 • You object to data processing and there is no overriding legal reason for data processing;
 • if the personal data was handled illegally by the Law Firm;
 • if the personal data must be deleted based on the law.

The data manager will not delete the data if the data management is necessary for one of the following reasons: (i) for the purpose of exercising the right to freedom of expression and information; (ii) for the purpose of fulfilling a legal obligation requiring the processing of personal data; (iii) or necessary for the presentation, enforcement or defense of legal claims.

4.4       Right to restriction of data processing

You have the right to have the data controller restrict data processing at your request, if one of the following is true:

 • You dispute the accuracy of the personal data, in which case the limitation applies to the period that allows the Law Office to check the accuracy of the personal data
 • the data processing is illegal and you object to the deletion of the data and instead request the restriction of its use;
 • the Law Firm no longer needs the personal data for the purpose of data management, but you require them to present, enforce or defend legal claims; obsession
 • You objected to data processing; in this case, the restriction applies to the period until it is determined whether the legitimate reasons of the data controller take precedence over the legitimate reasons of the data subject.

With the exception of storage, the personal data affected by the limitation of data processing may only be processed with your consent, or to submit, enforce or defend legal claims, or to protect the rights of another natural or legal person, or in the important public interest of the European Union or a member state. The data controller will inform you in advance about the lifting of the restriction.

4.5       Right to protest

You have the right to object at any time to the processing of your personal data based on the legitimate interests of the data controller for reasons related to your own situation. In this case, the data controller may no longer process the personal data, unless the data controller proves that the data processing is justified by compelling legitimate reasons that take priority over your interests, rights and personal and/or freedom of disposition, or that are necessary to submit legal claims , are related to its validation or protection.

4.6       Right to data portability

If it does not violate the rights and personal freedom of others, you are entitled to receive your personal data in a segmented, widely used, machine-readable format. You are also entitled to have these data directly transmitted by the data controller to another data controller if

 • the data processing is based on your consent, or it is necessary to fulfill a contract to which you are a party, or it is necessary to take steps at your request prior to the conclusion of the contract; and
 • data management is automated, i.e. personal data is handled in an IT system and not on paper.

The above two conditions must be met together, i.e. the right to data portability can only be used if you have consented to the processing of your data (i.e. consent is the legal basis for data processing) or the data processing is based on a contract and the data processing takes place in IT systems without human intervention.

4.7       Right of Withdrawal

You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of data processing prior to withdrawal.

4.8       Legal remedy – complaint

If you do not agree with the response or action of the data controller, you can lodge a complaint with the National Data Protection and Freedom of Information Authority (address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; phone: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu).

4.9       Right to go to court

 

In case of violation of your rights, you can go to court against the data controller.

 1. Miscellaneous

5.1       Data security measures

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm stores the personal data you provide on the data carriers it owns. Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm does not use the services of any other company to store personal data.

The Law Firm takes appropriate measures to ensure that your personal data is protected, among other things, against unauthorized access or unauthorized changes.

5.2       Data transmission

Personal data provided to the Law Office of Dr. Tóth D. Ildikó will not be forwarded for data processing.

 

5.3       Data transmission due to the operation of external servers

 

The html code of the portal may contain links to and from external servers independent of the Law Firm. The servers of external service providers are directly connected to the user’s computer. Please note that the providers of these links, due to the direct connection to their server and direct communication with the user’s browser, collect user data (e.g. IP address, browser, operating system data, mouse pointer movement, clicks, address of the page visited and the time and duration of the visit ) are able to collect.

Content that may be personalized for the user is served by the server of the external service provider.

5.4       Fact of automated decision-making, profiling

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm does not use automated decision-making or profiling with regard to your data.

 

5.5       Other data management

We provide information on data management not listed in this Information Sheet when the data is collected.

We inform our customers that the court, the prosecutor, the investigative authority, the administrative authority, the National Data Protection and Freedom of Information Authority, or other bodies based on the authorization of the law, may contact the data controller in order to provide information, communicate or transfer data, or make documents available.

The Law Firm – if the legal conditions for it exist – will only release personal data to the authorities to the extent and to the extent that is absolutely necessary to achieve the purpose of the request, if the authority has specified the exact purpose and the scope of the data.

5.6       Use of cookies

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm uses cookies on the Website to ensure proper operation of the site and a better user experience. By using the www.drtothui.com website, the person concerned consents to the use of cookies.

5.7       Modification of the Information on data handling

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm is entitled to update and modify this Information Notice at any time.

Dr. Tóth D. Ildikó Law Firm publishes the updated version. The Law Firm provides information on substantive changes on its Website.

Updated: May 20, 2023